Privacy statement en AVG

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekend concreet dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Ons bedrijf - BTEC

BTEC is gevestigd in Urk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39082325. BTEC is werkzaam als bouwkundig en constructief ingenieursbureau in de branche “Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw”. BTEC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BTEC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BTEC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BTEC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van BTEC of een formulier op onze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Uw BSN (Burger Service Nummer)
 • Eventueel (indien u een bedrijf heeft) uw BTW nummer
Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt BTEC voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen. Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van een aanvraag omgevingsvergunning, provinciale melding of anderszins correspondentie met de (lokale)-overheid.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Uw persoonsgegevens worden door BTEC opgeslagen ten behoeve van ondergenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In beginsel behouden wij de totale projectadministratie tot nader verzoek van cliënt tot vernietiging, dit voor het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch (bouw)-onderzoek (de mogelijkheid bestaat dat op ons vervaardigde product NAW-gegevens (blijven) terugkomen.

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens op dat moment (na een schriftelijk verzoek) na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens voor onderstaande periodes te bewaren.

 • Minimaal gedurende de looptijd van de overeenkomst, gedurende de termijn van beroepsaansprakelijkheid als via de verzekeraar geregeld (volgens de DNR-2011 is dit 10 jaar).
 • Waarbij alleen in de financiële administratie een termijn van minimaal 7 jaar.
Gegevens van derdern

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden b.v. voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met (let wel deze lijst is niet per definitie uitputtend):

 • Een aannemer
 • Een installateur
 • Soortgelijke bedrijven en instanties
 • Het verzorgen van benodigde onderzoeken / rapporten in verband houdende met een aanvraag omgevings-vergunning, verzorging allerhande meldingen (b.v. sloop) overeenkomstig de verwijzing in onze opdrachtovereenkomst ‘kosten van derden’ / danwel anders soort van overeenkomst.
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van een vergunningscheck;
 • Het verzorgen van een aanvraag omgevingsvergunning in het omgevingsloket;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (waarbij u niet specifiek om heeft gevraagd of door ons van in kennis bent gesteld) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat b.v. het openbaar ministerie of de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Client heeft het recht om zijn/of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTEC en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid (van persoonsgegevens).

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze algemene e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

BTEC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BTEC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Indien (één van) deze datadragers zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Website

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Google analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google analytics

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

BTEC bewaart persoonsgegevens niet langer danOp de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Facebook, Twitter en Google+

Op bovengenoemde websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier

Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

BTEC neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Door ons bewaarde persoonsgegevens zijn in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen via ons algemene e-mailadres.

Overzicht websites eigendom van BTEC.

De website btec.nl is eigendom van BTEC. De informatie op deze sites bevatten uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan BTEC niet instaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

E-mail correspondentie

BTEC bewaakt dagelijks de veiligheid van haar elektronisch berichtenverkeer. Desondanks kan BTEC niet garanderen dat e-mailberichten virusvrij worden overgebracht. BTEC aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor onvolkomenheden en schade als gevolg van elektronisch berichtenverkeer.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking website

BTEC kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op de websites wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van de BTEC. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op één van de websites van BTEC.(domeinnaam vermelden) en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als we de Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op onze website én e-mail disclaimer te plaatsen. We raden u aan onze website regelmatig te controleren op updates

BTEC | Urk, November 2020