Algemene voorwaarden BTEC

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

J. de Boer en I.J. de Boer h.o.d.n. BTEC v.o.f. 
Foksdiep 25
8321 MK  Urk

Inschrijfnummer K.v.K. te Lelystad: 83849289

Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het geven c.q. vervaardigen van adviezen, het maken van berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. en/of andere werkzaamheden van de Boer h.o.d.n. BTEC v.o.f. geves­tigd te Urk, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. maken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden wordt tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 2: Overeenkomsten
 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bin­dend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
Artikel 3: Aanbiedingen
 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, voorbeelden van de bescheiden alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, voorbeelden en gegevens blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 4. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 5. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, materialen en andere omschrijvingen.
 6. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van de gebruiker alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.
 7. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor­waarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebrui­ker gerech­tigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te bere­kenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4: Inschakeling derden
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.
Artikel 5: Verstrekken gegevens
 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de ge­wenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de gebruiker te verstrekken.
 2. Indien de wederpartij niet-tijdig aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de we­derpar­tij wel aan deze verplich­ting zal hebben vol­daan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor gevol­gen voort­vloeiend uit het niet-juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.
 4. De wederpartij zal de gebruiker informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
Artikel 6: Levering, leveringstermijnen
 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamhe­den moeten zijn verricht c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de bescheiden aan de wederpar­tij te leveren dan wel de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de bescheiden te leveren.
 5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan bevoegd de bescheiden te ver­nieti­gen.
 6. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 7. De gebruiker is bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 8. Bij het uitvoeren of in opdracht krijgen van controle van derden is de gebruiker niet aansprakelijk te stellen voor enige schade die voortvloeit uit het niet nakomen of achter lopen van planning van derden.
Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst
 1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker geleverde bescheiden c.q. verrichte werkzaamheden.
 4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.
 5. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal de gebruiker de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee gemoeid zijn. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meerwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
 6. Indien de gebruiker de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de conceptversie, aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door de gebruiker aangepast. Op verzoek van de wederpartij zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft de gebruiker het recht de wederpartij te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen, dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien de gebruiker de wederpartij schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring – ongeacht op welke wijze – te tekenen, is het gebruik van de bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door de gebruiker retour is ontvangen. Eén en ander onverminderd het bepaalde in lid 3 van artikel 11.
Artikel 8: Vertrouwelijke informatie
 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 4. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht.
 5. Het is de gebruiker toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses, e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
Artikel 9: Risico van opslag informatie
 1. De gebruiker verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvul­dige opslag van de van de wederpartij afkomsti­ge gegevens c.q. infor­matie. Behoudens tegenbewijs, wordt de gebruiker geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij de gebruiker of derden opgeslagen gegevens c.q. informa­tie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
Artikel 10: Honorarium, kosten en declaratie
 1. Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, bere­kend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van de gebruiker.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, administratiekosten en declaraties van inge­schakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 4. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 5. Indien een gemaakte afspraak – waaronder mede te ver­staan een kantoorbezoek aan de gebruiker – niet of niet-tijdig wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gere­ser­veerde tijd, op basis van de ge­bruikelijke uurtarie­ven van de gebruiker aan de wederpartij in reke­ning gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het annuleren van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.
 6. De gebruiker zal na beëindiging van een (deel)taak eenmaal per maand of eenmaal per kwar­taal aan de wederpartij een declaratie voor de ver­richte werkzaamheden doen toekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen of anders uit de opdracht voortvloeit.
 7. In geval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend.
Artikel 11: Reclames en retourzending
 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij fouten of onvolkomenheden consta­teert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de bescheiden c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de bescheiden c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 12 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 5. De gebruiker heeft bij het opstellen van de bescheiden creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 7. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 8. Indien herberekening c.q. wijziging, anders dan op grond van het bepaalde in lid 5 van artikel 12, noodzakelijk blijkt, geschiedt dat slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de gebruiker daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.
Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie
  1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
  2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden in de vorm van adviezen, berekeningen en tekeningen. Dit overeenkomstig lid 3 artikel 16 RVOI 2008 waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het overeengekomen honorarium.
  3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
  5. Indien zich in de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
  6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  7. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
  8. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
  9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui­ker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoe­ding indien en voor zover:
   1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik van de bescheiden en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;
   2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden);
   3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de bescheiden c.q. de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.
  10. Indien de gebruiker stukken controleert betreffende onderaannemers van de wederpartij is BTEC v.o.f. niet aansprakelijk voor dat produkt en berekeningen en tekeningen. De wederpartij is ten alle tijde verantwoordelijk voor de tekeningen, berekeningen en uitvoering van het desbetreffende produkt. De aansprakelijkheid voor dergelijke (prefab) producten komt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij levert voor zijn produkt voldoende tekeningen en berekening aan. De gebruiker is ten alle tijde gerechtigd zonder enige financiele verplichting om aanvullende informatie te vragen.
  11. Onvermindert het gestelde in het voorgaande lid 10 dient de wederpartij de stukken te laten controleren door een wettelijk bevoegde borger. Deze dient een inhoudelijk goedkeuring op de tekeningen en berekeningen te geven en toezicht uit te voeren op de bouwplaats of in prefab fabriek voor een juiste uitvoering. Zonder gewaarmerkte goedkeuring van de borger dient de wederpartij het product niet te gebruiken of te bewonen.
  12. Voor het in het werk uitgevoerde producten zoals het aanbrengen van palen, grondverbeteringen,  funderingen in het werk gestort en vloeren in het werk gestort dient er een controle uitgevoerd te worden door de gebruiker. Zonder schriftelijk akkoord van de gebruiker is de gebruiker niet verantwoordelijk voor het produkt en niet aansprakelijk voor dat produkt.
  13. De RVOI 2001 is van toepassing op alle werkzaamheden en adviezen:

  RVOI-2001 Bijlage B: VAKGEBIED CONSTRUCTIES

  *Als de link van Bijlage B het niet doet of niet meer beschikbaar is, kunt u contact opnemen met BTEC voor een papieren versie.

Artikel 13: Betaling
  1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
   1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
   2. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
   3. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
   4. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
  3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  7. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
  1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
  2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
  3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
  5. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
  1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren bescheiden voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
  2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
  3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
  4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de bescheiden waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
Artikel 16: Failissement beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verklaard, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

Artikel 17: Overmacht
  1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
  2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
Artikel 18: Ontbinding, annulering/opzegging
  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
  3. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
  4. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
  5. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
  6. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
  7. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
  2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van de voor uitvoer bestemde bescheiden, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de bescheiden gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
  3. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
  4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
  5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
  6. Onverminderd alle voorgaande artikelen is de RVOI 2001 van toepassing op alle adviezen met in acht name van artikel 16 (lid3)
Datum: 2-3-2024